Patientnämnden summerar 2022

Patienters synpunkter och klagomål kan utveckla vården.

Patientnämnden är regionens centrala instans för hantering av patienters synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller närstående fått. Nämnden och dess förvaltning handlägger frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom regionen och länets
kommuner, samt tandvård som bedrivs eller finansieras av regionen.

Läs mer om Patientnämnden och hur du kan lämna synpunkter på vården