Ökning av självmord inom järnvägen

Antalet omkomna inom bantrafiken ökade med 27 personer under förra året jämfört med 2022, visar statistik från myndigheten Trafikanalys.


Inom bantrafiken är självmordshändelser vanligare än olyckshändelser, framför allt inom järnväg. Totalt inträffade 95 självmordshändelser under 2023, en ökning med 9 händelser jämfört med 2022. Antal självmordshändelser vid järnväg uppgick under 2023 till 83, vilket var en ökning med 12 händelser jämfört med året innan. Vid tunnelbanan uppgick antalet självmordshändelser till 12, en minskning med 2 händelser jämfört med 2022. Vid spårvägen är dessa händelser mer ovanliga och det noterades inga självmordshändelser under året.

Spes Stockholm har under många år arbetat för att minska i självmorden och andra personpåkörningar i Stockholms tunnelbanesystem

”Årligen sker ett stort antal personpåkörningar inom den spårbundna kollektiva persontrafiken i Stockholmsregionen som leder till döden eller till allvarliga, ofta livshotande personskador. Dessa personpåkörningar får stora konsekvenser för de förolyckade, för närstående, för tågpersonal och för allmänhet som drabbas av förseningar och andra olägenheter. Personpåkörningar sker inom alla spårbundna trafikslag, men mest inom tunnelbanetrafiken. Rapporten inriktar sig därför på att beskriva situationen inom detta trafikslag, på den befintliga tunnelbanetrafiken och med utblickar och slutsatser som berör den pågående utbyggnaden av tunnelbanesystemet.

Som representant för organisationen SPES i Stockholm har jag under dryga 10 år försökt påverka denna olyckliga situation, dock utan nämnvärda resultat. Dock finner jag det idag angeläget att göra en beskrivning och summering av hur problematiken behandlats genom åren, så som jag upplevt den. Denna rapport syftar också till att lyfta fram den åtgärd som är nödvändig om olyckstalen inom den spårbundna kollektiva persontrafiken radikalt ska kunna sänkas – plattformsbarriärer av
något slag.”

Lars Wiklund, Spes

Läs Lars Wiklunds rapport ”Den onödiga döden”