Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Slutredovisning av regeringsuppdrag 2023.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas till regeringen. Den ska fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området de kommande tio åren, och stärka arbetet för en god psykisk hälsa i befolkningen.

Arbetssättet att ta fram strategiförslaget ”Det handlar om livet” är unikt, både i svenskt och internationellt sammanhang: 26 myndigheter från olika samhällssektorer har samarbetat i framtagandet, och till det kunskapsunderlag som strategin bygger på har även ett stort antal kommuner, regioner, organisationer och föreningar från civilsamhället bidragit med erfarenheter och expertis.

Utifrån utgångspunkterna i regeringsuppdraget föreslår myndigheterna en tioårig strategi för området som integrerar arbete med att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa och suicid, och förbättra livsvillkoren för personer som lever med olika psykiatriska tillstånd. För att möjliggöra detta föreslås ett brett och tvärsektoriellt arbete som adresserar både individuella och strukturella faktorer för hälsa. Läs vidare hos Folkhälsomyndigheten