Myndigheter och sorg

Människor som drabbas av sorg får inte rätt hjälp från sjukvården och Försäkringskassan. En enkät bland SAMS medlemsföreningar visar att de ofta upplever att de inte passar in i myndigheternas modell för hjälpbehövande. SAMS vill i stället se en flexibel sjukskrivning för sorgedrabbade.

När en anhörig dör alldeles för tidigt drabbas vi av sorg. Sorgen påverkar oss på djupet och kan omöjliggöra arbete under kortare eller längre tid. När den efterlevande söker hjälp är det i första hand i form av stöd och behandling hos sjukvården. Därefter beslutar Försäkringskassan om rätt till sjukersättning.

En enkät som SAMS skickat ut till sina medlemsorganisationer visar på ett stort missnöje med myndigheternas hantering och bemötande av sorgedrabbade. SAMS oroas av resultatet.

– Det är tydligt att både sjukvården och Försäkringskassan har svårt att hantera människor som drabbas av sorg. De är inte sjuka, sorg är ingen sjukdom, men arbetsförmågan finns inte där längre. Att förstå detta och att kunna visa medmänsklighet i det svåra har stor betydelse, säger Kjell Westerlund som är ordförande i SAMS.

Inte ens var tredje, 32 procent, svarade att de var nöjda med sin kontakt med sjukvården. För Försäkringskassan var motsvarande siffra 38 procent.

– Systemen är inte anpassade för människor i sorg. I sorgen går måendet och arbetsförmågan upp och ner. Det fungerar inte alls som vid sjukdom då behandling oftast ger en kontinuerlig förbättring av hälsan. Därför vill vi se en modell med flexibel sjukskrivning, alltså att den drabbade själv bedömer vilka dagar under en kortare eller längre period som sjukersättning behövs. En sådan modell prövades för några år sedan för cancerpatienter. Det visade sig fungera alldeles utmärkt och ansvariga för modellen menade att det skulle kunna gälla för fler grupper. Tyvärr lades det försöket ner men borde prövas igen, säger Kjell Westerlund.

Om enkäten

Medlemmarna i SAMS medlemsföreningar fick under våren 2023 en enkät med 29 frågor om deras erfarenheter av hjälp och stöd i samband med sorg. Totalt besvarade 1479 personer enkäten. Resultaten har sammanställts i en rapport, där SAMS utvecklar tankarna kring hur myndigheterna hanterar människor i sorg. Arbetsgruppen bakom rapporten har även presenterat innehållet i en debattartikel.

För mer information:

Kjell Westerlund, ordforande@samsorg.se tel 070-9454157

Om SAMS

SAMS står för Samarbete för människor i sorg. I grunden består vi av fyra föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. Vi bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem.