Kopplingen mellan stigma och suicid

Suicid är något som många känner sig obekväma att prata om. Ibland hänvisas det till att suicid omgärdas av ett tabu eller stigma. Men kopplingen mellan stigma och suicid är komplex.

Det förekommer stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd, och sådana tillstånd ökar risken för suicid. Men kopplingen mellan stigma och suicid är mer komplex än så och innehåller flera dimensioner.

Å ena sidan kan stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd, och självstigmat hos den drabbade, förvärra tillståndet och öka risken för suicidalitet och ytterst fullbordat suicid. Å andra sidan kan suicidalitet och suicid ligga till grund för stigmatiserande attityder, både hos allmänheten, professionen och den drabbade i form av självstigma. De negativa attityderna kan exempelvis handla om att en person som gör ett suicidförsök eller tar sitt liv betraktas som svag, oansvarig, egoistisk eller uppmärksamhetssökande. Följden kan bli att vi undviker eller tar avstånd från personer med suicidproblematik och deras anhöriga, eller att de får ett sämre bemötande inom hälso- och sjukvården. Suicidala personer kan också ta till sig allmänhetens fördomar och stigmatisera sig själva. Detta kan leda till sämre självkänsla och även hindra personer från att söka hjälp trots att det behövs.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten