Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention

Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention 2024-2026 är beslutad av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS). Inriktningen ger stöd i det länsgemensamma arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid samt främja psykisk hälsa hos befolkningen i Stockholms län.

Inriktningens prioriterade områden tar sin utgångspunkt i de målområden som finns i den gemensamma handlingsplanen för god och nära vård och omsorg i Stockholms län 2024–2030. Aktiviteterna ska planeras och genomföras i samverkan på länsövergripande nivå och ska involvera patient- brukar- och anhörigföreningar. Inriktningen ersätter tidigare ettåriga handlingsplaner för Uppdrag psykisk hälsa Stockholm. Inriktningen ger stöd i prioritering av insatser med stöd av statliga stimulansmedel på regional och lokal nivå. 

Inriktningen utgår också från huvudöverenskommelsen (HÖK) som beslutades 2022. Utvecklingen av samverkan i linje med överenskommelsen ger nya och gynnsamma förutsättningar för att främja psykisk hälsa hos befolkningen. Inriktningen är därmed en tydlig del i den fortsatta omställningen mot god och nära vård och omsorg i länet.

Läs mer om prioriterade områden i inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention 2024–2026.