1 505 suicid i Sverige år 2021

Under år 2021 tog 1505 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. I genomsnitt avlider cirka 29 personer i veckan genom självmord, eller drygt fyra per dag. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 210 år 2021. Det var alltså mer än sju gånger så många som avled genom självmord som i trafiken.

Statistiken utgår från det svenska dödsorsaksregistret och inkluderar både säkert konstaterade och osäkra suicid.

De allra flesta som tar sitt liv har en pågående depression eller någon annan form av psykisk ohälsa, tillstånd som ibland är oupptäckta. Ibland används begreppet psykologisk olyckshändelse om självmord. Då betraktas självmordet som en följd av olika händelser, fysiska eller psykiska, som blir alltför belastande.

Att betrakta självmord som psykologiska olycksfall bidrar till att minska den skam som ofta fortfarande finns omkring suicid. Perspektivet psykologiska olycksfall tydliggör också att suicid är något som samhället har möjlighet och ansvar att förebygga och förhindra. Vi på SPES arbetar sedan 35 år för att minska antalet självmord och har en nollvision.

Varje suicid är inte bara ett trauma för de närmast anhöriga, utan även för vänner och bekanta, arbetskamrater, skolkamrater, vårdpersonal och personer som bevittnat händelsen. Varje år drabbas mellan 10 000 och 15 000 människor av svår sorg efter att en nära anhörig tagit sitt liv. Dessa personer löper risk att utveckla psykisk och fysisk ohälsa på lång sikt och behöver stöd. Har du själv förlorat någon som tagit sitt liv? Du är varmt välkommen till våra samtalsträffar och andra aktiviteter.

Mer statistik finns hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention