Strategi för suicidprevention Region Stockholm 2020

I Stockholmsregionen dör nästan en person varje dag till följd av suicid. Region Stockholm har sedan 2006 en nollvision för suicid. Ingen människa ska behöva känna att suicid är den enda utvägen.
Idag finns det kunskap om hur suicidhandlingar kan förhindras. Det bästa är att genom flera samtidiga insatser agera för medvetandegörande, förebyggande, samt tidig upptäckt och behandling. Invånare kan då få verktyg att hantera livets utmaningar. Personer som inte mår bra kan få hjälp att i tid hantera det lidande som annars kan leda till suicidhandlingar.
Eftersom det talas mycket om psykisk ohälsa i Sverige idag, är det viktigt att betona att det svåra lidande som ligger bakom suicidhandlingar inte bara är kopplat till psykiatriska diagnoser. Det som orsakar lidandet kan också vara sådant som kroppsliga sjukdomar och allvarliga livskriser. Om suicidtalen ska kunna minska behöver fokus vidgas och inte bara omfatta insatser kring psykisk ohälsa och psykiatrisk vård.
En nollvision kräver ett brett suicidpreventivt arbete. Hälso- och sjukvården kan inte ensam ansvara för att förstärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer för suicid. Insatser på flera samhällsnivåer krävs. Denna strategi pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete. Det är min förhoppning att den ska fungera som en tydlig riktning för Region Stockholms suicidpreventiva arbete och även tydliggöra Region Stockholms önskan om samverkan. Det är många verksamheter som är med och strävar mot samma mål – att ingen människa ska behöva ta sitt liv.

Att läsa eller ladda ned: