Skador inom psykiatrisk vård 2019

De viktigaste fynden inom allmän vuxenpsykiatrisk vård.

I 15,5 procent av 4 073 granskade journaler inom allmän vuxenpsykiatrisk vård i 20 regioner identifierades skador. Totalt identifierades 982 skador varav 37 procent bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara.

En signifikant skillnad sågs mellan könen. Kvinnor hade den högsta andelen skador och i 18,3 procent av granskade journaler hittades en skada. För män var motsvarande siffra 12,6 procent. För vårdskador sågs på samma sätt en skillnad mellan könen, 8,2 procent hos kvinnor respektive 4,9 procent hos män. Liknande fynd noterades vid den nationella granskningen 2017.
”Avsiktligt självdestruktiv handling” var den vanligaste typen av skada. Cirka 20 procent av dessa skador bedömdes som undvikbara.

Andra vanliga skador var ”förlängt sjukdomsförlopp”, ”psykisk skada” och läkemedelsrelaterad skada”. År 2017 var ”förlängt sjukdomsförlopp” den vanligaste typen av skada.

Skadepanoramat skilde sig åt mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård. ”Avsiktligt självdestruktiv handling” utgjorde en avsevärt större andel av skadorna i öppenvård, medan ”psykisk skada” och ”kroppslig skada” utgjorde väsentligt större andelar av de skador som identifierades i slutenvård.

Drygt 90 procent av skadorna bedömdes som mindre eller måttligt allvarvarliga. Närmare 9 procent av skadorna bedömdes som betydande och 0,4 procent bedömdes som katastrofala.

I 68 procent av alla granskade journaler identifierades kvalitetsbristmarkörer. År 2017 var motsvarande andel 78 procent. Denna skillnad är signifikant och fynden indikerar en något förbättrad följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

De vanligaste kvalitetsbristmarkörerna var Avsaknad av vårdplan följt av Avsaknad av dokumentation om somatiskt status i samband med slutenvård.

De vanligaste skadorna för patienter som saknade vårdplan var ”förlängt sjukdomsförlopp” och ”psykisk skada”.

Patienterna inom psykiatrisk vård är avsevärt yngre än de som vårdas inom den somatiska slutenvården. Genomsnittsåldern för kvinnor inom den psykiatriska vården är 46 år och för män 45 år.

Rapporten i pdf: