Psykisk ohälsa i barndomen kan få flera allvarliga konsekvenser i vuxen ålder

Att insjukna i depression eller ångestsyndrom i ung ålder kan göra det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och många kan behöva sjukpenning eller ekonomiskt bistånd för att klara ekonomin som vuxen. Det finns också en ökad risk för suicid, enligt en studie av Socialstyrelsen.

– Resultaten visar att det inte bara finns ett behov av förebyggande insatser utan även att efterföljande vård och stöd av dem som blir långvarigt sjuka är adekvat och präglas av långsiktighet, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Allt fler barn och unga vuxna diagnostiseras med depression och ångestsyndrom. Den kraftigaste ökningen har skett bland barn och i synnerhet bland flickor. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta, till exempel en ökad benägenhet att söka vård, att vården blivit mer tillgänglig och förändringar i samhället som gett upphov till ökad stress och påfrestning med sämre psykiskt mående som följd.

Läs vidare på Socialstyrelsens webbplats