Länsgemensam satsning på suicidprevention

Kommunerna i Stockholms län och regionen avsätter under 2021 medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention som består av kostnadsfritt stöd till kommuner i planering och implementering av evidensbaserade metoder. Det är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) som tillhandahåller stödet. Läs vidare