Årsmöte den 27 mars 2023 kl 19.00

Kallelse till årsmöte för Spes Stockholmskrets den 27 mars 2023 kl 19.00.

Årsmötet kommer att hållas via Zoom. Vi är tacksamma för att få din anmälan senast den 24 mars.

Anmäl dig genom att maila till: anmalan.spes@spesistockholm.se

Skriv ”årsmöte” i ämnesraden.

Möteslänk samt möteshandlingar skickas ut till alla anmälda via e-post längre fram (vi skickar alltså inte ut någon bekräftelse på anmälan genast utan det dröjer innan möteslänk och möteshandlingar mailas ut).

Alla medlemmar som betalat medlemsavgift i Spes för år 2023 hälsas hjärtligt välkomna!

Dagordning Årsmöte för Spes-kretsen i Stockholm den måndagen den 27 mars 2023 kl 19.00

§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 2 Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§ 5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

§ 6 Revisorernas berättelse

§ 7 Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av vinst och förlust

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Val av ordförande och kassör för kretsen

§ 10 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

§ 11 Val av revisorer

§ 12 Val av ombud till förbundsstämma

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året

§ 15 Eventuella motioner

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutning